SUSTech.edu.cn EN

Department of Biology

Comming soon

Faculty & staff

Hongwei Guo Chair Professor

Room408, Building 1, Hui Yuan

0755-88018430

guohw@sustech.edu.cn

Research interestPlant Biology

Room 238, Research building 1

0755-88010303

liangjs@sustech.edu.cn

Research interestPlant stress biology; phytohormone signaling;

Jiamu Du Professor

R208, 2nd floor, Building B

0755-88018446

dujm@sustech.edu.cn

Research interestStructural Biology

Jixian Zhai Associate Professor

Room211, Building 4, Hui Yuan

0755-88018403

zhaijx@sustech.edu.cn

Research interestPlant Epigenomics, Nanopore Sequencing; Single-Cell Multiomics

Peter Pimpl Associate Professor

Room 307, Research building 1

0755-88018485

pimpl@sustech.edu.cn

Research interestPlant Biology

Chao Liang Associate Professor

Room 309, Research Building 1

Updating...

liangc@sustech.edu.cn

Research interestMolecular Cell Biology of Bone, Joint and Tumors

Ancheng Huang Associate Professor

Room 337, Research Building 1

0755-88018496

huangac@sustech.edu.cn

Research interestPlant metabolic and synthetic biol-ogy

Zhe Wu Associate Professor

Room 204, Research building 1

0755-88018470

wuz@sustech.edu.cn

Research interestPlant Biology

Ruixi Li Associate Professor

Room201, Building 4, Hui Yuan

0755-88018413

lirx@sustech.edu.cn

Research interestPlant Cell Biology

Yi Song Assistant Professor

Room 338, Research Building 1

Updating...

songy3@sustech.edu.cn

Research interestPlant Biology

Xingwang Deng Chair Professor

Room209, Building 4, Hui Yuan

0755-88018461

deng@sustech.edu.cn

Kai Jiang Research Associate Professor

Building 4, Hui Yuan

0755-88018430

jiangk@sustech.edu.cn

Wenyang Li Research Assistant Professor

Room406, Building 1, Hui Yuan

0755-88018472

liwy@sustech.edu.cn

Liang Fang Research Assistant Professor

Room310, Building 4, Hui Yuan

Updating...

fangl@sustech.edu.cn

Jian LI Research Assistant Professor

Room209, Building 4, Hui Yuan

0755-88018461

lij8@sustech.edu.cn