SUSTech.edu.cn EN

team member

 • Mingjie ZHANG

  Dean of School of Life Sciences

 • Jiansheng LIANG

  Secretary of the Party Committee

 • Jianquan LIU

  Deputy Secretary of the Party Committee

 • Wei CHEN

  Associate Dean

 • Tao DONG

  Associate Dean

 • Jun WAN

  Head of the Office

Adminstrative staff