SUSTech.edu.cn EN

team member

 • Mingjie ZHANG

  Dean of School of Life Sciences

 • Jiansheng LIANG

  Secretary of the Party Committee

 • Jiaxin HUANG

  Deputy Secretary of the Party Committee

 • Jun WAN

  Head of the Office