Creative exploration of
life science

Administration

 

Administrative Office

 • Jiaxin Huang

  Jiaxin Huang

  Office Manager

 • Fang Wu

  Fang Wu

  Recruitment

 • Dongxia Zou

  Dongxia Zou

  General Administration

Research Office

 • Yijing Xie

  Yijing Xie

  Research Management

 • Changgao Liu

  Changgao Liu

  Lab Safety Management

Academic Affairs Office

 • Peng Yalin

  Peng Yalin

  Undergraduate Education

 • Xinyi Su

  Xinyi Su

  Graduate Education

Financial Office

 • Chen Xing

  Chen Xing

  Financial Administration

 

WELCOME TO BIOLOGY DEPARTMENT


 • Address:

  NO.1 Faculty Research Building, Southern University of Science and Technology, No. 1088, Xueyuan Avenue,Nanshan District, Shenzhen,Guangdong,China

 • biology@sustech.edu.cn
 • Official Public Number of Biology

 • Official Public Number of SUSTech

Shenzhen

Southern University of Science and Technology

Copyright © 2016 SUSTC.All rights reserved. 网站设计支持